Veřejná zakázka: Oprava asfaltového povrchu chodníku v ulici Hennerova, Praha 5

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 901
Systémové číslo: P21V00000019
Datum zahájení: 26.03.2021
Nabídku podat do: 07.04.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava asfaltového povrchu chodníku v ulici Hennerova, Praha 5
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (dále jen „předmět VZMR“ nebo „předmět veřejné zakázky“ nebo „předmět VZ“) je rekonstrukce asfaltového povrchu chodníku v ulici Hennerova dle zpracované zjednodušené projektové dokumentace.
Stávající úprava chodníku bude vybourána a provedou se zemní práce na úroveň zemní pláně podle vzorového řezu. Vybourají se obruby, provedou se rýhy pro nové osazení obrub, v asfaltové vozovce se provede zářez a vybourá se pruh o šířce 1 m do hloubky cca 200 mm. Do rýhy se znovu osadí stávající žulové krajníky. Obruby budou osazeny do lože z betonu třídy C16/20nXF1 s boční opěrou. Vadné kusy obrub se nahradí buď použitými ze skladu, nebo novými, pokud staré nebudou k dispozici. Na urovnanou a zhutněnou zemní pláň chodníku se postupně provedou jednotlivé konstrukční vrstvy ve skladbě dle PD. Provede se výšková úprava povrchových znaků inženýrských sítí a v případě potřeby urovnání sloupků dopravních značek umístěných v chodnících. Úpravy chodníkových ramp jsou navrženy v souladu s platnými předpisy, zejména Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V průběhu stavebních prací musí být zajištěn přístup požární techniky k přilehlým budovám a k hydrantům. Vybouraná dožitá úprava chodníku, nepoužitelná dlažba, podkladní beton a vytěžená zemina se odvezou na řízenou skládku odpadu. Při stavebních pracích nevznikne žádný odpad, klasifikovaný jako nebezpečný. Zhotovitel stavby požádá o povolení zvláštního užívání komunikací pro provádění stavebních prací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 985 480 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 5
 • IČO: 00063631
 • Poštovní adresa:
  Nám. 14. října 1381/4
  Praha 5, 150 22
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 361699

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha5.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky